ฝากข้อความด่วน
การเวียนเทียน

เมื่อ 31/07/2012


การเวียนเทียน
 

     การเวียนเทียน คือ การที่พุทธศาสนิกชนเดินเวียนรอบปูชนียสถานสำคัญ เช่น อุโบสถ วิหาร หรือพระพุทธรูป เพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในวันสำคัญทางศาสนา พิธีกรรมการเวียนรอบปูชนียวัตถุหรือปูชนียสถานนี้ ไทยได้รับคติมาจากอินเดียพร้อมพระพุทธศาสนา ปรากฏหลักฐานการแสดงความเคารพโดยการเวียนเทียนในพระไตรปิฎก ซึ่งใช้คำว่าเวียนประทักษิณาวัตร คือเวียนขวา 3 รอบ เป็นเครื่องหมายแสดงออกซึ่งการเคารพบูชาต่อสิ่งนั้นๆ อย่างสูงสุด ไทยรับคตินิยมนี้มาใช้เป็นการแสดงความบูชาต่อพระรัตนตรัยมาตั้งแต่โบราณ มีหลักฐานปรากฏเป็นฐานประทักษิณ สำหรับการกระทำพิธีในโบราณสถานทางศาสนามาตั้งแต่สมัยทวารวดี รวมทั้งปรากฏข้อความในพงศาวดาร

     วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนนิยมประกอบพิธีกรรม มีการบูชาเพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นพิเศษ คือการเวียนเทียน แต่เดิมกำหนดไว้ 3 วัน คือ วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา วันมาฆบูชา ต่อมาได้เพิ่มวันอาสาฬบูชา เข้าอีกวันหนึ่ง รวมเป็น 4 วัน


     วันวิสาขบูชา คือวันเพ็ญเดือน 6 สำหรับปีที่มีอธิกมาสเลื่อนไปเป็นวันเพ็ญเดือน 7 วันนี้เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งทั้งสามกาลสมัยของพระพุทธองค์ตกอยู่ในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ


     วันอัฏฐมีบูชา คือวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 หรือเดือน 7 นับถัดจากวันวิสาขบูชาไป 7 วัน เป็นวันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระที่เมืองกุสินารา นับว่าเป็นวันที่ระลึกถึงพระพุทธองค์อีกหนึ่งวัน พุทธศาสนิกชนจึงนิยมทำการบูชาพิเศษอีกวันหนึ่ง


     วันมาฆบูชา คือวันเพ็ญเดือน 3 ปีใดมีอธิกมาสเลื่อนไปเป็นวันเพ็ญเดือน 4 เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ อันเป็นหลักของพระพุทธศาสนา เป็นครั้งแรกและครั้งเดียว ท่ามกลางพระภิกษุสงฆ์ 1,250 รูป ซึ่งล้วนเป็นพระอรหันต์ขีณาสพ เป็นเอหิภิกขุผู้อุปสมบทมาแต่สำนักพระพุทธองค์ และได้มาประชุมโดยมิได้นัดหมายในวันเพ็ญเดือนมาฆะ เป็นเหตุการณ์อัศจรรย์ เรียกว่า 'จาตุรงคสันนิบาต' ด้วยเป็นการประชุมที่ประกอบด้วยองค์ 4 ในปีแรกที่พระพุทธองค์ตรัสรู้และเริ่มประกาศพระศาสนา


     วันอาสาฬหบูชา คือวันเพ็ญเดือน 8 ก่อนวันเข้าปุริมพรรษา 1 วัน เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาชื่อ 'ธัมมจักกัปปวัตนสูตร' โปรดปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน หลังจากทรงตรัสรู้ได้ 2 เดือน ผลแห่งพระธรรมเทศนานี้ ทำให้ พระโกณฑัญญะ หนึ่งในปัญจวัคคีย์ได้ธรรมจักษุ คือดวงตาเห็นธรรม ทูลขออุปสมบทเป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา วันนี้นอกจากจะเป็นวันแห่งพระธรรมแล้ว ยังเป็นวันแห่งพระสงฆ์ด้วย ทำให้เกิดพระรัตนตรัยครบถ้วน


การเวียนเทียนเพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย


     พิธี เวียนเทียนในวันสำคัญทั้ง 4 วัน มีระเบียบปฏิบัติเหมือนกัน เมื่อถึงเวลากำหนด ทางวัดจะตีระฆังสัญญาณให้พุทธบริษัท ทั้งภิกษุสามเณร อุบาสก และอุบาสิกา ประชุมพร้อมกันที่หน้าพระอุโบสถหรือลานพระเจดีย์ อันเป็นหลักของวัดนั้นๆ พระภิกษุอยู่แถวหน้า ถัดไปเป็นสามเณร ท้ายสุดเป็นอุบาสก อุบาสิกา เมื่อพร้อมแล้วทุกคนจุดเทียนและธูป จากนั้นถือดอกไม้ธูปเทียนประนมมือ หันหน้าเข้าหาปูชนียสถานที่จะเวียนนั้น ว่า 'นะโม ตัสสะ...' 3 จบ และว่าคำถวายดอกไม้ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

     เดินประนมมือดอกไม้ธูปเทียนไปทางขวาของสถานที่ที่เวียน ตั้งใจระลึกถึงพระพุทธคุณ โดยนัยบท 'อิติปิโส ภควา' ในรอบแรก ระลึกถึงพระธรรมคุณ โดยนัยบท 'สวากขาโต ภควตา ธมฺโม' ในรอบที่สอง และระลึกถึงพระสังฆคุณ โดยนัยบท 'สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ' ในรอบที่สาม ครบสามรอบนำดอกไม้ธูปเทียนไปวางบูชา แล้วเข้าไปประชุมในพระอุโบสถ วิหาร หรือศาลาการเปรียญ เริ่มทำวัตรค่ำ สวดมนต์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ เสร็จแล้วมีเทศน์พิเศษเกี่ยวกับวันสำคัญนั้น 1 กัณฑ์ เป็นอันเสร็จพิธี


 
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน
 
บทความธรรมะ
ศีล ๕
อานิสงส์การบรรพชาอุปสมบท
อานิสงส์บวชชีพราหมณ์
สิ่งที่สูงกว่าเงิน
สติปัฎฐาน๔
ปุจฉา ถูกซุบซิบนินทาจะทำอย่างไร
ปรัชญาสร้างความสุขโดยพระธรรมโกศาจารย์
อบายมุข ๖
สติมาปัญญาเกิด
ใครลิขิตชีวิตเรา
กฐิน
ปัจฉิมโอวาท
อานิสงส์การอนุโมทนาบุญ
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
บทความน่าสนใจ
ปริวาสกรรมโดยสังเขป
ธงจรเข้และธงนางมัจฉา
บุญการถวายผ้าเป็นพุทธบูชา
การเวียนเทียน
ธรรมะสาระ
ประวัติวันแม่แห่งชาติ
การถวายสลากภัตต์
พิธีการกวนข้าวทิพย์
พิธีการรักษาศีลอุโบสถ
อภัพบุคคล
นามแห่งพระพุทธ
พุทธชยันตี
ประวัติตำบลตลาดน้อย
ปริวาสกรรมทั่วไทย
พระประวัติกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
วันสำคัญ
วันสารทไทย
วันตรุษไทย
วันพระ วันธรรมสวนะ
วันอัฐมีบูชา
วันสงกรานต์
วันมาฆบูชา
วันวิสาขบูชา
วันลอยกระทง
เทโวโรหะณะ
วันออกพรรษา
วันเข้าพรรษา
วันอาสาฬหูบูชา
บทสวดมนต์ต่างๆ
พระคาถาต่างๆ
วีดีโอบทสวดและคาถา
แบนเนอร์ของเรา
โค๊ตแบนเนอร์เว็บของเรา
รวมเว็บไซต์ธรรมะ
เว็บไซต์ธรรมะออนไลน์
ปฎิทิน
December 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
สถิติ
เปิดเมื่อ6/06/2011
อัพเดท22/11/2014
ผู้เข้าชม566888
แสดงหน้า698640
ฝากเมลล์รับข่าวสาร