ฝากข้อความด่วน
ประวัติพระปลัดปัญญา

ประวัติพระปลัดปัญญา
อ้างอิง อ่าน 3372 ครั้ง / ตอบ 0 ครั้ง

พระสมุห์

 

                           
สถานะเดิมชื่อ  นายปัญญา     นามสกุล    จิตรประไพ     
เกิดเมื่อวันที่ ๑๙        มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๑๒   บิดานายสอาด  มารดานางละออ   นามสกุล  จิตรประไพ ปี ระกา
บ้านเลขที่  ๔๕/๑  หมู่ที่  ๖  ตำบลตลาดน้อย   อำเภอบ้านหมอ   จังหวัด สระบุรี
อุปสมบท     วันอาทิตย์ที่    ๑๗    เดือน   พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๔๖    ณ    วัดโบสถ์แจ้ง   ตำบล   ตลาดน้อย  อำเภอ   บ้านหมอ    จังหวัด    สระบุรี
                   นามพระอุปัชฌาย์     พระครูธรรมกิจจานุกูล   ฉายา ปุญฺญวฑฺฒโน    วัด  โบสถ์แจ้ง
                   ตำบล   ตลาดน้อย      อำเภอ  บ้านหมอ     จังหวัด   สระบุรี
                   พระกรรมวาจาจารย์   พระสมุห์เล็ก            ฉายา ฐานุตฺตโร       วัด  โบสถ์แจ้ง 
                   ตำบล    ตลาดน้อย     อำเภอ   บ้านหมอ     จังหวัด   สระบุรี
                   พระอนุสาวนาจารย์     พระเฉลิม               ฉายา ปวฑฺฒโน       วัด โบสถ์แจ้ง
                   ตำบล    ตลาดน้อย     อำเภอ   บ้านหมอ     จังหวัด   สระบุรี
การศึกษา          ปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิต มจร.  , น.ธ. เอก
การศึกษาอบรมต่างๆ
                  พ.ศ   ๒๕๔๗  ผ่านการอบรมพระนักเทศน์ประจำจังหวัดสระบุรี  ตามโครงการฝึกอบรม      
                  พระนักเทศน์ของมหาเถรสมาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
                  พ.ศ.  ๒๕๔๗  จบการอบรมพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนารุ่นที่ ๓ จากวัดกษัตราธิราช
                  พ.ศ.  ๒๕๔๗  สำเร็จการอบรมหลักสูตร พัฒนาบุคลากรคณะสงฆ์ภาค ๒ รุ่น ๓
                   พ.ศ.  ๒๕๔๘  ผ่านการอบรมตามโครงการถวายความรู้ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
                    พ.ศ.  ๒๕๕๐  จบหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
                   พ.ศ.  ๒๕๕๒  ผ่านการอบรมพระธรรมทูตจากวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
                 ตำแหน่งทางการคณะสงฆ์
                 พ.ศ. ๒๕๔๗  ได้รับแต่งตั้งเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม
                 พ.ศ. ๒๕๔๗  ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบลตลาดน้อย
                 พ.ศ. ๒๕๔๘   เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
                 พ.ศ. ๒๕๕๐   ได้รับแต่งตั้งเป็นฐานานุกรมเจ้าคณะอำเภอหนองโดนที่ พระสมุห์
                 พ.ศ. ๒๕๕๐   ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโบสถ์แจ้ง
                 พ.ศ. ๒๕๕๐   ได้รับแต่งตั้งเป็นพระกรรมวาจาจารย์
                 พ.ศ. ๒๕๕๐   ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ
                 พ.ศ. ๒๕๕๐   ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าคณะอำเภอหนองโดน
                 พ.ศ.๒๕๕๒   เป็นหัวหน้าสำนักงานเจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ
                 พ.ศ. ๒๕๕๒   เป็นพระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการประจำอำเภอบ้านหมอ
                 พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็นพระฐานานุกรมในเจ้าคณะอำเภอสนามชัยเขต ที่ พระปลัด
               งานในหน้าที่รับผิดชอบในวัดโบสถ์แจ้ง
                   พ.ศ. ๒๕๔๘  ได้รับมอบหมายจากพระครูสิทธิพิมล เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอให้เป็น  
                  กรรมการเลขานุการ  พิธีกรและวิทยากรในการจัดอบรมพระนักเทศน์ของคณะสงฆ์
                  อำเภอบ้านหมอ ประจำปี ๒๕๔๘
                  พ.ศ. ๒๕๔๘  ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสเป็นผู้จัดทำบัญชีต่างๆภายในวัด
                  พ.ศ. ๒๕๔๙  ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ช่วยในการดูแลคณะสงฆ์ในวัด
                  พ.ศ. ๒๕๔๙   ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดทำโครงการต่างๆที่จัดทำในวัด
                  พ.ศ. ๒๕๕๐   ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลงานสาธารณูปการและงานด้านเผยแผ่
                  พ.ศ. ๒๕๕๑   เป็นวิทยากรอบรมสามเณรภาคฤดูร้อนถึงปัจจุบัน
                  พ.ศ. ๒๕๕๒   เป็นพระธรรมทูต
                                                          ***************

 
 
 
 


 
 
พระสมุห์ [125.26.222.xxx] เมื่อ 14/01/2017 13:57


เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน
 
บทความธรรมะ
ศีล ๕
อานิสงส์การบรรพชาอุปสมบท
อานิสงส์บวชชีพราหมณ์
สิ่งที่สูงกว่าเงิน
สติปัฎฐาน๔
ปุจฉา ถูกซุบซิบนินทาจะทำอย่างไร
ปรัชญาสร้างความสุขโดยพระธรรมโกศาจารย์
อบายมุข ๖
สติมาปัญญาเกิด
ใครลิขิตชีวิตเรา
กฐิน
ปัจฉิมโอวาท
อานิสงส์การอนุโมทนาบุญ
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
บทความน่าสนใจ
ปริวาสกรรมโดยสังเขป
ธงจรเข้และธงนางมัจฉา
บุญการถวายผ้าเป็นพุทธบูชา
การเวียนเทียน
ธรรมะสาระ
ประวัติวันแม่แห่งชาติ
การถวายสลากภัตต์
พิธีการกวนข้าวทิพย์
พิธีการรักษาศีลอุโบสถ
อภัพบุคคล
นามแห่งพระพุทธ
พุทธชยันตี
ประวัติตำบลตลาดน้อย
ปริวาสกรรมทั่วไทย
พระประวัติกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
วันสำคัญ
วันสารทไทย
วันตรุษไทย
วันพระ วันธรรมสวนะ
วันอัฐมีบูชา
วันสงกรานต์
วันมาฆบูชา
วันวิสาขบูชา
วันลอยกระทง
เทโวโรหะณะ
วันออกพรรษา
วันเข้าพรรษา
วันอาสาฬหูบูชา
บทสวดมนต์ต่างๆ
พระคาถาต่างๆ
วีดีโอบทสวดและคาถา
แบนเนอร์ของเรา
โค๊ตแบนเนอร์เว็บของเรา
รวมเว็บไซต์ธรรมะ
เว็บไซต์ธรรมะออนไลน์
ปฎิทิน
June 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
สถิติ
เปิดเมื่อ6/06/2011
อัพเดท22/11/2014
ผู้เข้าชม552113
แสดงหน้า683597
ฝากเมลล์รับข่าวสาร