ฝากข้อความด่วน


พระครูสัญญาบัตรตั้งใหม่และเลื่อนหนกลาง๒๕๕๖

อ่าน 17852 | ตอบ 6

บัญชีรายนามพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร
ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง
จัดพิธี วัดพนัญเชิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ .
------------------
๑. พระมหานรินทร์ ป.ธ. ๕ พธ.บ. ศศ.บ. วัดรางหวาย/พนมทวน/กาญจนบุรี เป็น พระครูกาญจนสิรินธร จอ.ชพ.
๒. พระครูปลัดพรหมจริยวัฒน์ (ณัฐดนัย) วัดสุทธิวารี/เมืองจันทบุรี ” พระครูสุทธิตารกาภิรักษ์ จอ.ชอ.
๓. พระมหาณรงค์ ป.ธ. ๖ ธ. วัดสุทธิกาญจนาราม/เมืองกาญจนบุรี ” พระครูศรีศาสนกิจ ”
๔. พระมหาพิทักษ์ ป.ธ. ๖ พธ.ม. วัดชัยมงคล/เมืองสมุทรปราการ ” พระครูภาวนาสมณคุณ ทจอ.ชอ.วิ.
๕. พระมหาหนึ่งฤทัย ป.ธ. ๓ พธ.บ. พธ.ม. วัดราชสิงขร/บางคอแหลม/กรุงเทพฯ ” พระครูศรีศาสนกิจวิธาน ผจล.ชพ.
๖. พระมหาไสว ป.ธ. ๖ พธ.บ. วัดเบญจมบพิตรฯ/ดุสิต/กรุงเทพฯ ” พระครูศรีธรรมสารวิโรจน์ ”
๗. พระมหาวีรธรรม ป.ธ. ๖ พธ.บ. MB.A วัดยานนาวา/สาทร/กรุงเทพฯ ” พระครูศรีวชิรวงศ์ ”
๘. พระมหาสุเทพ ป.ธ. ๕ พธ.บ. วัดชัยชนะสงคราม/สัมพันธวงศ์/กรุงเทพฯ ” พระครูสิริสุทธิสาร ”
๙. พระครูปลัดปริยัติวัฒน์ (วิเชียร พธ.บ.) วัดไชโย/ไชโย/อ่างทอง ” พระครูวิเศษชัยสิทธิ์ ”
๑๐. พระมหาอำนาจ ป.ธ. ๕ พธ.บ. วัดเสาธงทอง/เมืองลพบุรี ” พระครูสิริสิกขวิธาน ”
๑๑. พระครูวินัยธร วรนัยน์ ป.ธ. ๓ พธ.บ. วัดใหญ่อินทราราม/เมืองชลบุรี ” พระครูพิสิฏฐ์กิจจาภิรม ”
๑๒. พระครูปลัดปริยัติวรวัฒน์ (ทวี ศน.บ.) วัดไร่ขิง/สามพราน/นครปฐม ” พระครูโสภณปฐมาภรณ์ ”
๑๓. พระครูวินัยธร เดชา ป.ธ. ๕ พธ.บ. วัดหนองหอย/เมืองราชบุรี ” พระครูสิริราชบุรานุวัตร ”
๑๔. พระครูปลัดนายกวรวัฒน์ (สุธรรม) วัดพระธรรมกายนครโอ๊คแลนด์/นิวซีแลนด์ ” พระครูวิเทศสุธรรมญาณ ทผจล.ชพ.วิ.
๑๕. พระครูปลัดนายกวรวัฒน์ (พจน์ ศน.ม.) วัดดงมูลเหล็ก/บางกอกน้อย/กรุงเทพฯ ” พระครูปิยกิจวรวัฒน์ ทผจล.ชพ.
๑๖. พระครูปลัดคุณวัฒน์ (สุรศักดิ์ พธ.ม.) วัดกระทุ่ม/เขตประเวศ/กรุงเทพฯ ” พระครูโสภณพิหารกิจ ”
๑๗. พระครูปลัดกิตติวรวัฒน์ (ธงชัย ป.ธ. ๔ พธ.บ.) วัดโบสถ์ดอนพรหม/เมืองนนทบุรี ” พระครูโสภณกิตตยาภรณ์ ”
๑๘. พระครูปลัดกิตติมงคลวัฒน์ (สมปอง) วัดบางโฉลงใน/บางพลี/สมุทรปราการ ” พระครูกิตติวิสุทธิวัฒน์ ”
๑๙. พระครูปลัดภาณวัฒน์ (สมศักดิ์) วัดรางตันนิลประดิษฐ์/บ้านแพ้ว/สมุทรสาคร ” พระครูสาครธรรมรัตน์ ”
๒๐. พระครูปลัดสาธุวัฒน์ (พรพรหม พธ.ม.) วัดช้าง/เมืองเพชรบุรี ” พระครูวัชรกิจจาภรณ์ ”
๒๑. พระมหาธวัชชัย ป.ธ. ๖ พธ.บ. วัดพุทธปัญญานันทาราม/บริติชโคลัมเบีย/แคนาดา ” พระครูปริยัติพุทธิวิเทศ ”
๒๒. พระมหาอรรถชัย ป.ธ. ๕ ศน.บ. วัดมงคลเทพมุนี/เพ็นซิลเวเนีย/สหรัฐอเมริกา ” พระครูมงคลรัตนวิเทศ ”
๒๓. พระมหาทองจันทร์ ป.ธ. ๕ ศน.บ. วัดทองธรรมชาติลาสเวกัส/สหรัฐอเมริกา ” พระครูสิริสุวรรณวิเทศ ”
๒๔. พระมหาวีรวงศ์ ป.ธ. ๓ พธ.ม. วัดพิชยญาติการาม/คลองสาน/กรุงเทพฯ ” พระครูภาวนาวีรานุสิฐ ผจล.ชอ.วิ.
๒๕. พระครูวิสุทธิสรคุณ (วิชิต) วัดบ้านกุ่ม/บางแพ/ราชบุรี ” พระครูภาวนาธรรมากร ทผจล.ชอ.วิ.
๒๖. พระครูสิทธิสรกิจ (พนาวัลย์ ป.ธ. ๔) วัดพระธรรมกายอิตาลี/มิลาน/อิตาลี ” พระครูภาวนาสรกิจ ”
๒๗. พระครูประสิทธิสรการ (อาจินต์) วัดพุทธไทยเนอร์นแบร์ก/เยอรมนี ” พระครูภาวนาธรรมนิเทศก์ ”
๒๘. พระครูสมุห์ วิจักษ์ วัดพระธรรมกายเท็กซัส/เท็กซัส/สหรัฐอเมริกา ” พระครูภาวนาสุทธิวิเทศ ”
๒๙. พระครูวินัยธร ผจญ วัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์/เยอรมนี ” พระครูภาวนาถิรธรรม ”
๓๐. พระครูสังฆรักษ์ วิชิต ศน.บ. วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์/สวิส ” พระครูภาวนาวิริยกิจ ”
๓๑. พระมหาชอบ ป.ธ. ๖ วัดสุวรรณาราม/บางกอกน้อย/กรุงเทพฯ ” พระครูสุธีจันทวงศ์ ผจล.ชอ.
๓๒. พระมหาคมกฤช ป.ธ. ๖ วัดสังเวชวิศยาราม/พระนคร/กรุงเทพฯ ” พระครูศรีกิตติสาร ”
๓๓. พระมหาเฉลิมพล ป.ธ. ๖ วัดไตรมิตรวิทยาราม/สัมพันธวงศ์/กรุงเทพฯ ” พระครูศรีปริยัติโฆสิต ”
๓๔. พระครูใบฎีกา สมบัติ ป.ธ. ๕ วัดภคินีนาถ/บางพลัด/กรุงเทพฯ ” พระครูสิริธนสาร ”
- ๒ -
๓๕. พระมหาพีรเดช ป.ธ. ๓ ศน.ม. Ph.D. ธ. วัดบวรนิเวศ/พระนคร/กรุงเทพฯ เป็น พระครูปริตรโกศล ผจล.ชอ.
๓๖. พระครูวินัยธร มานพ ปร.ด. วัดพระเชตุพนฯ/พระนคร/กรุงเทพฯ ” พระครูพิมลธรรมภาณ ”
๓๗. พระครูปลัดสุตวัฒน์ (สุรินทร์) ธ. วัดราชบพิธฯ/พระนคร/กรุงเทพฯ ” พระครูธรรมาธิการ ”
๓๘. พระมหาเสริมศักดิ์ ป.ธ. ๔ ศษ.บ. วัดชินวราราม/เมืองปทุมธานี ” พระครูสุตธรรมานุโยค ”
๓๙. พระครูพิศาลสรนาท (ดำรง ศน.บ.) ธ. วัดชูจิตรธรรมาราม/วังน้อย/พระนครศรีอยุธยา ” พระครูวิภัชธรรมวิจิตร ”
๔๐. พระครูปลัด สมชาติ วัดหน้าพระเมรุราชิการาม/พระนครศรีอยุธยา ” พระครูพุทธวิหารโสภณ ”
๔๑. พระครูปลัด สายชล วัดศาลาปูน/พระนครศรีอยุธยา ” พระครูอาทรวิหารานุกิจ ”
๔๒. พระมหาสุเม้ง ป.ธ. ๓ วัดป่าเลไลยก์/เมืองสุพรรณบุรี ” พระครูอมรศุภกิจ ”
๔๓. พระครูพุทธพากยประกาศ (อิทธิพล) ธ. วัดเสนหา/เมืองนครปฐม ” พระครูวิจิตรการโกศล ”
๔๔. พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ (ไพรัตน์ ป.ธ. ๓) วัดมหาธาตุ/เมืองราชบุรี ” พระครูธำรงปริยัติวงศ์ ”
๔๕. พระมหาฉลวย ป.ธ. ๕ วัดเพชรสมุทร/เมืองสมุทรสงคราม ” พระครูมงคลสมุทรคุณ ”
๔๖. พระมหาพงษ์เจริญ ป.ธ. ๓ พธ.บ. วัดเขาโบสถ์/บางสะพาน/ประจวบคีรีขันธ์ ” พระครูปริยัติภัทรวงศ์ ”
๔๗. พระมหาจำนงค์ ป.ธ. ๔ วัดปฐมบุตรอิศราราม/บางพลัด/กรุงเทพฯ ” พระครูปฐมสุตาลังการ ทผจล.ชอ.
๔๘. พระมหาภีรญาณ ป.ธ. ๖ พธ.ม. วัดแก่งขนุน/เมืองสระบุรี ” พระครูสุธีธรรมากร ”
๔๙. พระมหาบุญเกิน ป.ธ. ๖ พธ.บ. วัดศรีโสภณ/วังจันทร์/ระยอง ” พระครูศรีธรรมาภิมณฑ์ ”
๕๐. พระมหาธารา ป.ธ. ๕ พธ.บ. วัดเนินกระปรอก/บ้านฉาง/ระยอง ” พระครูสิริธรรมสุธี ”
๕๑. พระมหาถิรเดช ป.ธ. ๕ พธ.บ. วัดสว่างชาติประชาบำรุง/กำแพงแสน/นครปฐม ” พระครูสิริปฐมากร ”
๕๒. พระครูปลัดธีรวรวัฒน์ (พงษ์ระพี) วัดหนองสังข์ทอง/สามชุก/สุพรรณบุรี ” พระครูวิสาลวรานุวัตร ”
๕๓. พระมหาสวัสดิ์ ป.ธ. ๖ พธ.บ. วัดนิคมสามัคคี/เมืองประจวบคีรีขันธ์ ” พระครูศรีธรรมสถิต ”
๕๔. พระมหาบำเพ็ญ ป.ธ. ๔ ธ. วัดพุทธคุณาราม/นิวยอร์ก/สหรัฐอเมริกา ” พระครูวิเทศธรรมคุณ ”
๕๕. พระมหาวัฒนา ป.ธ. ๔ ศน.บ. ธ. วัดธรรมรัตนาราม/เท็กซัส/สหรัฐอเมริกา ” พระครูวิฑูรธรรมกิจ ”
๕๖. พระครูปลัด นิโรจน์ ธ. วัดบอสตันพุทธวราราม/สหรัฐอเมริกา ” พระครูวิทิตธรรมสาร ”
๕๗. พระครูปลัด สง่า พธ.บ. วัดพุทธจักรมงคลวราราม/สหรัฐอเมริกา ” พระครูพุทธมงคลวิเทศ ”
๕๘. พระครูพุทธพากยประกาศ (ปรีชา) วัดสังฆรัตนาราม/สหรัฐอเมริกา ” พระครูวิธานธรรมวิเทศ ”
๕๙. พระปลัด ชัชวาล วัดไทยพุทธอาภา/เยอรมนี ” พระครูพุทธิปภากร ”
๖๐. พระครูปลัด ศักรินทร์ พธ.บ. วัดพุทธธรรม/เยอรมนี ” พระครูปัญญาวรธรรมวิเทศ ”
๖๑. พระครูวินัยธร สุขุม ป.ธ. ๓ ธ. วัดบรมนิวาส/ปทุมวัน/กรุงเทพฯ ” พระครูวินัยรักขิต ผจล.ชท.
๖๒. พระครูวินัยธร ปรัชญา ป.ธ. ๓ วัดหัวลำโพง/บางรัก/กรุงเทพฯ ” พระครูปริยัติปรัชญากร ”
๖๓. พระครูธรรมธร วุฒิชัย ป.ธ. ๓ ธ. วัดสัมพันธวงศาราม/สัมพันธวงศ์/กรุงเทพฯ ” พระครูนิวิฐธรรมสิทธิ์ ”
๖๔. พระปลัด พิศิษฐ์ ป.ธ. ๓ วัดจักรวรรดิราชาวาส/สัมพันธวงศ์/กรุงเทพฯ ” พระครูมงคลพิสุทธาภรณ์ ”
๖๕. พระครูสมุห์ ฉัตรชัย วัดยาง/สวนหลวง/กรุงเทพฯ ” พระครูวิธานอุดมกิจ ”
๖๖. พระครูศัพทมงคล (พยนต์) ธ. วัดอาษาสงคราม/พระประแดง/สมุทรปราการ ” พระครูสถาพรธีรคุณ ”
๖๗. พระครูธรรมธร มนูญ ธ. วัดสิริจันทรนิมิตร/เมืองลพบุรี ” พระครูมนูญธรรมรังสี ”
๖๘. พระครูสังฆรักษ์ เสริมศักดิ์ วัดพระปฐมเจดีย์/เมืองนครปฐม ” พระครูอาทรเจติยธาดา ”
๖๙. พระครูใบฎีกา แดง วัดพระงาม/เมืองนครปฐม ” พระครูปฐมธรรมโสภณ ”
๗๐. พระวิสุทธิ์ วัดสองพี่น้อง/สองพี่น้อง/สุพรรณบุรี ” พระครูอนุกูลนวการ ”
๗๑. พระปลัด ประเสริฐ พธ.บ. พธ.ม. วัดบัวงาม/ดำเนินสะดวก/ราชบุรี ” พระครูวิธานสังวรคุณ ”
๗๒. พระปลัด นริศ วัดใหญ่สุวรรณาราม/เมืองเพชรบุรี ” พระครูพัชรศิลปาคม ”
๗๓. พระครูใบฎีกา สุชาติ วัดธรรมิการาม/เมืองประจวบคีรีขันธ์ ” พระครูสุนทรธรรมสิทธิ์ ”
๗๔. พระมหาวิรัตน์ ป.ธ. ๕ วัดซับสมบูรณ์/ลำสนธิ/ลพบุรี ” พระครูสิริธารากร รจอ.ชอ.
- ๓ -
๗๕. พระมหานิวัตร ป.ธ. ๔ พธ.บ. กศ.ม. วัดสว่างภพ/คลองหลวง/ปทุมธานี เป็น พระครูวิจิตรอาภากร จต.ชอ.
๗๖. พระมหาไพฑูรย์ ป.ธ. ๖ วัดงิ้วงาม/หนองแซง/สระบุรี ” พระครูศรีสิมพลีภิรักษ์ ”
๗๗. พระมหาณัฏฐ์ณภัทร ป.ธ. ๔ พธ.ม. วัดเตาปูน/แก่งคอย/สระบุรี ” พระครูโสภณสุตากร ”
๗๘. พระครูปลัดปิฎกวัฒน์ (ประจักษ์) วัดชุ้ง/เสาไห้/สระบุรี ” พระครูสิทธิพิมล ”
๗๙. พระมหาวิเชียร ป.ธ. ๖ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ/เมืองสุพรรณบุรี ” พระครูศรีรัตนวิภูษิต ”
๘๐. พระมหาวรเทพ ป.ธ. ๖ วัดยางนอน/เดิมบางนางบวช/สุพรรณบุรี ” พระครูศรีวิสุทธิกิจ ”
๘๑. พระปลัด สาคร วัดมะนาว/บ่อไร่/ตราด ” พระครูมงคลรัตนเขต ”
๘๒. เจ้าอธิการถนัดกิจ วัดเขาถ้ำหมี/ด่านช้าง/สุพรรณบุรี ” พระครูภาวนาจิตตาภิรักษ์ จต.ชท.วิ.
๘๓. เจ้าอธิการอุทัย วัดกุฎีทอง/พระนครศรีอยุธยา ” พระครูโสภณเจติยากร จต.ชท.
๘๔. พระสมุห์ สุรชัย วัดกลาง/ท่าเรือ/พระนครศรีอยุธยา ” พระครูสุภัทรธรรมโสภิต ”
๘๕. เจ้าอธิการวิชาญ วัดหัวคุ้ง/ภาชี/พระนครศรีอยุธยา ” พระครูโสภณขันติคุณ ”
๘๖. พระครูวินัยธร สนอง วัดโคกกุ่ม/บ้านหมอ/สระบุรี ” พระครูวิสุทธิธรรมประสาธน์ ”
๘๗. พระปลัด อนันท์ วัดป่าแหน/หนองโดน/สระบุรี ” พระครูปิยสีลสังวรคุณ ”
๘๘. พระครูสังฆรักษ์ ประทุม วัดเทพอำไพ/บ้านหมี่/ลพบุรี ” พระครูวิมลสังวรกิจ ”
๘๙. เจ้าอธิการบุญรัตน์ พธ.บ. วัดธรรมรักษ์นิเวศน์/หนองม่วง/ลพบุรี ” พระครูพิทักษ์รัตนาภรณ์ ”
๙๐. เจ้าอธิการป้อ วัดหนองมะค่า/โคกเจริญ/ลพบุรี ” พระครูศุภจารคุณ ”
๙๑. พระครูสังฆรักษ์ จำนงค์ พธ.บ. วัดทุ่งสงบ/สว่างอารมณ์/อุทัยธานี ” พระครูอุทัยกิตติวัฒน์ ”
๙๒. พระใบฎีกา วิรัตน์ วัดหนองบ่มกล้วย/บ้านไร่/อุทัยธานี ” พระครูอุทิตศาสนโกศล ”
๙๓. พระปลัด ประทิน ธ. วัดหนองกร่าง/กำแพงแสน/นครปฐม ” พระครูวิวัฒนธรรมโชติ ”
๙๔. พระครูสังฆรักษ์ ประเสริฐ วัดพันตำลึง/เมืองสุพรรณบุรี ” พระครูวิสิฐวุฒิกร ”
๙๕. พระสมุห์ เชิงชาญ วัดไผ่เดี่ยว/บางปลาม้า/สุพรรณบุรี ” พระครูเวฬุวันปัญญาวัฒน์ ”
๙๖. พระใบฎีกา วิรมย์ วัดทับผึ้ง/ด่านช้าง/สุพรรณบุรี ” พระครูวิบูลนาคประทีป ”
๙๗. พระครูสมุห์ เดชา วัดห้วยเจริญ/ศรีประจันต์/สุพรรณบุรี ” พระครูสุภัทราจารวัตร ”
๙๘. พระปลัด สุพจน์ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม/ท่าม่วง/กาญจนบุรี ” พระครูสุนทรกาญจนาคม ”
๙๙. พระครูธรรมธร เสนาะ วัดเขาพระศรีรัตนาราม/บ่อพลอย/กาญจนบุรี ” พระครูวิมลกาญจนรัตน์ ”
๑๐๐. เจ้าอธิการอโณทัย วัดสองท่อธรรมสถิตย์/ทองผาภูมิ/กาญจนบุรี ” พระครูสถิตกาญจนวงศ์ ”
๑๐๑. พระสมุห์ สุมิตร วัดน้ำคลุ้ง/เลาขวัญ/กาญจนบุรี ” พระครูบวรกาญจนวงศ์ ”
๑๐๒. พระครูวิจิตรสรคุณ (พิทัก) วัดพุพง/ไทรโยค/กาญจนบุรี ” พระครูกาญจนกิจธำรง ”
๑๐๓. พระธรรมธร บรรหาญ วัดหนองฝ้าย/เลาขวัญ/กาญจนบุรี ” พระครูพิมลกาญจนธรรม ”
๑๐๔. พระครูปลัด อุดม วัดหนองหมี/สวนผึ้ง/ราชบุรี ” พระครูวิบูลภัทรกิจ ”
๑๐๕. พระครูวินัยธร สมชาย พธ.บ. พธ.ม. วัดหนองปลาไหล/เขาย้อย/เพชรบุรี ” พระครูโสภิตกิตติคุณ ”
๑๐๖. พระใบฎีกา เนิ่ม วัดตะแบกโพรง/ทับสะแก/ประจวบคีรีขันธ์ ” พระครูพิสุทธิ์ปุญญาคม ”
๑๐๗. พระมหากมล ป.ธ. ๔ พธ.บ. วัดบางขุนเทียนนอก/จอมทอง/กรุงเทพฯ ” พระครูเกษมสุตาภรณ์ จร.ชอ.
๑๐๘. พระมหาสุรศักดิ์ ป.ธ. ๓ พธ.ม. วัดลานนา/ลำลูกกา/ปทุมธานี ” พระครูวิจิตรปริยัติยากร ”
๑๐๙. พระปลัด เอนก วัดคลองพุทรา/บางปะอิน/พระนครศรีอยุธยา ” พระครูสุกิจพัฒนวิธาน ”
๑๑๐. พระครูปลัด นพดล ป.ธ. ๓ พธ.บ. วัดศาลาขาว/สรรพยา/ชัยนาท ” พระครูปริยัติชยานุรักษ์ ”
๑๑๑. พระมหาสมนึก ป.ธ. ๔ พธ.บ. วัดหนองกะขะ/พานทอง/ชลบุรี ” พระครูวิสิฐสุตาภรณ์ ”
๑๑๒. พระอธิการยุทธนา ธ. วัดถ้ำประทุน/บางละมุง/ชลบุรี ” พระครูโสภณสารธรรม ”
๑๑๓. พระครูใบฎีกา สุธิต วัดสามัคคีประชาราม/บางละมุง/ชลบุรี ” พระครูสุเมธีวรคุณ ”
- ๔ -
๑๑๔. พระมหาสิทธิโชค ป.ธ. ๓ พธ.บ. วัดเกาะแมว/แหลมสิงห์/จันทบุรี เป็น พระครูปริยัติรัตนากร จร.ชอ.
๑๑๕. พระมหากังวานไพร ป.ธ. ๓ พธ.บ. วัดละมีบ/เขาสมิง/ตราด ” พระครูจิรวัฒนวิธาน ”
๑๑๖. พระมหารัตนะ ป.ธ. ๔ วัดหนองกระโดน/เมืองนครปฐม ” พระครูปฐมสุตากร ”
๑๑๗. พระมหาคง ป.ธ. ๓ พธ.บ. วัดดอนพุทรา/ดอนตูม/นครปฐม ” พระครูปฐมวรญาณ ”
๑๑๘. พระครูธรรมศาสน์อุโฆษ (ธงไชยวัฒน์) ธ. วัดท่ากระชับ/นครชัยศรี/นครปฐม ” พระครูวิมลธรรมธัช ”
๑๑๙. พระครูปลัด สมชาย วัดใหม่สุปดิษฐาราม/นครชัยศรี/นครปฐม ” พระครูปฐมชยาภิวัฒน์ ”
๑๒๐. พระครูปลัด ชลอ ป.ธ. ๔ พธ.ม. วัดโพธิ์อ้น/สองพี่น้อง/สุพรรณบุรี ” พระครูสุตาภรณ์พิสุทธิ์ ”
๑๒๑. พระมหาโสพิธ ป.ธ. ๓ พธ.บ. วัดราษฎร์เจริญธรรม/ดำเนินสะดวก/ราชบุรี ” พระครูพิมลปริยัติกิจ ”
๑๒๒. พระสมุห์ สังวาลย์ วัดสวนมะม่วง/สามโคก/ปทุมธานี ” พระครูปทุมภาวนาพิสิฐ จร.ชท.วิ.
๑๒๓. พระอธิการเฉลียว พธ.บ. วัดหนองบัวหิ่ง/ปากท่อ/ราชบุรี ” พระครูภาวนาอินทวงศ์ ”
๑๒๔. พระครูปลัด ชวลิต พธ.ม. วัดปากลัด/เมืองสมุทรสงคราม ” พระครูภาวนารัตนวิสุทธิ์ ”
๑๒๕. พระครูปลัด มนัส วัดบางบัว/บางเขน/กรุงเทพฯ ” พระครูพิสิฐวิหารการ จร.ชท.
๑๒๖. พระครูธรรมธร สกล วัดบางปะกอก/ราษฎร์บูรณะ/กรุงเทพฯ ” พระครูสถิตกิจจานุการ ”
๑๒๗. พระครูธรรมธร สมบัตร วัดบางกระดี่/บางขุนเทียน/กรุงเทพฯ ” พระครูโสภณธนสาร ”
๑๒๘. พระอธิการวิเชียร วัดสโมสร/ไทรน้อย/นนทบุรี ” พระครูสถิตนันทสโมสร ”
๑๒๙. พระครูปลัด สุธี วัดศรีเรืองบุญ/บางกรวย/นนทบุรี ” พระครูนันทวงศ์สถิต ”
๑๓๐. พระอธิการเกษม วัดแสงสิริธรรม/ปากเกร็ด/นนทบุรี ” พระครูประภากรสิริธรรม ”
๑๓๑. พระปลัด ชัยวัฒน์ วัดส้มเกลี้ยง/บางใหญ่/นนทบุรี ” พระครูโสภณนนทคุณ ”
๑๓๒. พระอธิการสหพันธ์ ธ. วัดสหธรรมทรรศน์/ลาดหลุมแก้ว/ปทุมธานี ” พระครูปทุมธรรมทัศน์ ”
๑๓๓. พระปลัด สิทธา พธ.บ. วัดบางเดื่อ/เมืองปทุมธานี ” พระครูปทุมธรรมสิทธิ ”
๑๓๔. พระครูปลัด สถาพร วัดปทุมนายก/หนองเสือ/ปทุมธานี ” พระครูสถิตธรรมโกศล ”
๑๓๕. พระปลัด อาทร ป.ธ. ๓ วัดเกาะแก้ว/บางบ่อ/สมุทรปราการ ” พระครูสังวรวิสุทธิคุณ ”
๑๓๖. พระสมุห์ อดุลย์ วัดค่าย/บางปะหัน/พระนครศรีอยุธยา ” พระครูประกาศธรรมวิจิตร ”
๑๓๗. พระอธิการพงษ์นรินทร์ วัดชายนา/เสนา/พระนครศรีอยุธยา ” พระครูบวรสิริวงศ์ ”
๑๓๘. พระครูวิสาลสรนาท (อนันต์) พธ.ม. วัดเศวตศิลาราม/บางซ้าย/พระนครศรีอยุธยา ” พระครูสาธกธรรมวิจิตร ”
๑๓๙. พระอธิการอำนวย วัดคานหาม/อุทัย/พระนครศรีอยุธยา ” พระครูอุทัยธรรมสาโรจน์ ”
๑๔๐. พระครูปลัด มานพ วัดกุฎีกรุ/นครหลวง/พระนครศรีอยุธยา ” พระครูวิบูลพัฒนาภรณ์ ”
๑๔๑. พระสมุห์ วิรัตน์ วัดนครโปรดสัตว์/บ้านแพรก/พระนครศรีอยุธยา ” พระครูอภัยวรคุณ ”
๑๔๒. พระปลัด สมพงษ์ วัดธรรมโชติการาม/บางบาล/พระนครศรีอยุธยา ” พระครูสถิตวีรวงศ์ ”
๑๔๓. พระสมุห์ ไสว วัดบางยี่โท/บางไทร/พระนครศรีอยุธยา ” พระครูสุนทรมุนีวงศ์ ”
๑๔๔. พระอธิการพิพัฒน์ วัดอินทอารี/ลาดบัวหลวง/พระนครศรีอยุธยา ” พระครูวรการวิวัฒน์ ”
๑๔๕. พระครูสังฆรักษ์ เผือด วัดวงษ์สวรรค์/วังน้อย/พระนครศรีอยุธยา ” พระครูบวรมงคลธรรม ”
๑๔๖. พระใบฎีกา ถวิล วัดตาลานเหนือ/ผักไห่/พระนครศรีอยุธยา ” พระครูอนุกิจสิกขการ ”
๑๔๗. พระอธิการลำพูน วัดป่ามุนี/โพธิ์ทอง/อ่างทอง ” พระครูศุภกิจสังวร ”
๑๔๘. พระปลัด สุชาติ วัดมะขาม/ไชโย/อ่างทอง ” พระครูวิสิทธิ์สังฆการ ”
๑๔๙. พระอธิการสนอง วัดไผ่ล้อม/เมืองอ่างทอง ” พระครูเวฬุวันสถิต ”
๑๕๐. พระมหาสมหวัง ป.ธ. ๓ ศศ.บ. วัดถ้ำธรรมโอสถ/มวกเหล็ก/สระบุรี ” พระครูปริยัติประสาท ”
๑๕๑. พระครูสมุห์ บุญจันทร์ วัดราษฎร์บำรุงวนาราม/หนองแค/สระบุรี ” พระครูประกิตวรคุณ ”
๑๕๒. พระครูธรรมธร สมาน วัดหนองจิก/พระพุทธบาท/สระบุรี ” พระครูมุจลินทราภิรักษ์ ”
- ๕ -
๑๕๓. พระสมุห์ วีระกาญจน์ พธ.บ. วัดหนองหว้า/เฉลิมพระเกียรติ/สระบุรี เป็น พระครูประสาธน์วิริยคุณ จร.ชท.
๑๕๔. พระอธิการประสิทธิ์ พธ.บ. วัดบ้านโคก/บ้านหมี่/ลพบุรี ” พระครูสีลกันตาภรณ์ ”
๑๕๕. พระอธิการสุเทพ วัดทรัพย์สำราญ/พัฒนานิคม/ลพบุรี ” พระครูผาสุกธนาภรณ์ ”
๑๕๖. พระอธิการสมนึก วัดหนองกระสังข์/ท่าหลวง/ลพบุรี ” พระครูวาปีธรรมสุนทร ”
๑๕๗. พระอธิการเดช วัดศรีธรรมโสภณ/เมืองลพบุรี ” พระครูนิคมธรรมโสภณ ”
๑๕๘. พระครูใบฎีกา ชาติชาย วัดกระดังงาบุปผาราม/เมืองสิงห์บุรี ” พระครูสิงหพัฒนาธร ”
๑๕๙. พระใบฎีกา ชินกร พธ.บ. พธ.ม. วัดฝาง/เมืองชัยนาท ” พระครูชยธรรมธร ”
๑๖๐. พระอธิการสมปอง วัดเชียงราก/อินทร์บุรี/สิงห์บุรี ” พระครูปัญญาอินทวงศ์ ”
๑๖๑. พระครูสมุห์ สำพัน วัดมหาธาตุ/สวรรคบุรี/ชัยนาท ” พระครูสิทธิชัยรังสรรค์ ”
๑๖๒. พระใบฎีกา บุญเลิศ พธ.บ. วัดโคกโตนด/สรรคบุรี/ชัยนาท ” พระครูนันทปุญญาภิวัฒน์ ”
๑๖๓. พระสมุห์ เชษฐ ธ. วัดบ้านโคกสุก/วัดสิงห์/ชัยนาท ” พระครูบวรธรรมประโชติ ”
๑๖๔. พระใบฎีกา บำรุง วัดบ่อลึก/หนองมะโมง/ชัยนาท ” พระครูชัยธารากร ”
๑๖๕. พระสมุห์ สนิท วัดเนินสาธารณ์/หนองฉาง/อุทัยธานี ” พระครูอุทัยธรรมภาณ ”
๑๖๖. พระอธิการฉลอง วัดวังปลากด/เมืองอุทัยธานี ” พระครูอุทัยพัฒนโกศล ”
๑๖๗. พระอธิการประนอม วัดวังตอ/บ้านไร่/อุทัยธานี ” พระครูอุเทศธรรมโสภิต ”
๑๖๘. พระอธิการสอาด วัดน้ำวิ่ง/ลานสัก/อุทัยธานี ” พระครูอุทิตวัฒนคุณ ”
๑๖๙. พระครูสังฆรักษ์ เรืองกิตติ์ วัดโพธิ์/เมืองชลบุรี ” พระครูวิกรมโพธิกิตติ์ ”
๑๗๐. พระอธิการบุญศรี วัดคลองมือไทร/บ่อทอง/ชลบุรี ” พระครูสุนทรบุญโชติ ”
๑๗๑. พระอธิการมานพ วัดเขาคีรีรมย์/พนัสนิคม/ชลบุรี ” พระครูถาวรภาวนานุรักษ์ ”
๑๗๒. พระครูปลัด สามารถ วัดพระประทานพร/ศรีราชา/ชลบุรี ” พระครูวิโรจน์วีรวงศ์ ”
๑๗๓. พระอธิการสมคิด วัดศรีพุ่มโพธิ์/ศรีราชา/ชลบุรี ” พระครูสุทธิพงศ์มุนี ”
๑๗๔. พระอธิการวิชิต วัดไตรรัตน์วนาราม/พนัสนิคม/ชลบุรี ” พระครูบริรักษ์รัตนาภรณ์ ”
๑๗๕. พระสมุห์ ทองสุข วัดหนองฆ้อ/บ้านค่าย/ระยอง ” พระครูพุทธิศาสก์มุนี ”
๑๗๖. พระปลัด ประยูร วัดมะเดื่อ/เขาชะเมา/ระยอง ” พระครูกิตติวรรณาภิรักษ์ ”
๑๗๗. พระอธิการณรงค์ วัดป่ากร่ำ/แกลง/ระยอง ” พระครูปรีชาธรรมกิจ ”
๑๗๘. พระใบฎีกา ใช้ วัดหนองระกำ/นิคมพัฒนา/ระยอง ” พระครูพิศาลเขมาภินันท์ ”
๑๗๙. พระปลัด สมหมาย วัดหนองแฟบ/เมืองระยอง ” พระครูรัตนากรวิสุทธิ์ ”
๑๘๐. พระมหาสุจินต์ ป.ธ. ๔ วัดคลองตาสังข์/ท่าใหม่/จันทบุรี ” พระครูมุนีวรานุวัตร ”
๑๘๑. พระมหาพรชัย ป.ธ. ๓ วัดวังแจง/แก่งหางแมว/จันทบุรี ” พระครูวิทิตภาวนาภิราม ”
๑๘๒. พระอธิการนพพร วัดคลองขวาง/เมืองตราด ” พระครูประกาศกิตติธรรม ”
๑๘๓. พระครูสังฆรักษ์ ชูชาติ วัดต้นกระบก/นายายอาม/จันทบุรี ” พระครูสุนทรยติกิจ ”
๑๘๔. พระใบฎีกา สวัสดิ์ วัดตกพรม/ขลุง/จันทบุรี ” พระครูอดุลจันทโรภาส ”
๑๘๕. พระครูสังฆรักษ์ ประยูร วัดคลองใหญ่/คลองใหญ่/ตราด ” พระครูวุฒิสารธรรมคุณ ”
๑๘๖. พระอธิการฝอย วัดทับนคร/มะขาม/จันทบุรี ” พระครูวิสุทธิ์สังฆกิจ ”
๑๘๗. พระอธิการประกิต วัดสลักเพชร/เกาะช้าง/ตราด ” พระครูคชทีปวัชราภรณ์ ”
๑๘๘. พระใบฎีกา พรหมบุตร วัดสำโรง/สอยดาว/จันทบุรี ” พระครูวิมลญาณประสุต ”
๑๘๙. พระปลัด ครรชิต วัดวังน้ำขาว/สามพราน/นครปฐม ” พระครูปฐมจินดาภรณ์ ”
๑๙๐. พระอธิการสำเนียง วัดทุ่งกฐิน/เดิมบางนางบวช/สุพรรณบุรี ” พระครูสุขุมปัญญากร ”
๑๙๑. พระปลัด แผน วัดดอนตาจีน/บางปลาม้า/สุพรรณบุรี ” พระครูสุวรรณปัญญาธร ”
- ๖ -
๑๙๒. พระครูปลัด ธีรพงษ์ วัดใหม่เจริญผล/ท่ามะกา/กาญจนบุรี เป็น พระครูกาญจนธีรวงศ์ จร.ชท.
๑๙๓. พระครูใบฎีกา ประนัย วัดหนองกวาง/ด่านมะขามเตี้ย/กาญจนบุรี ” พระครูสุขุมกาญจนกิจ ”
๑๙๔. พระอธิการธน วัดทุ่งนาวราราม/ศรีสวัสดิ์/กาญจนบุรี ” พระครูกาญจนวรเขต ”
๑๙๕. พระปลัด ทศพล วัดหนองสองห้องผาสุการาม/ท่าม่วง/กาญจนบุรี ” พระครูโกศลพิมลกิจ ”
๑๙๖. พระอธิการประจวบ วัดพุเตย/ไทรโยค/กาญจนบุรี ” พระครูนริสสรากร ”
๑๙๗. พระอธิการสุธีระ วัดหนองใหญ่เจริญพร/หนองปรือ/กาญจนบุรี ” พระครูธำรงวงศ์วรกาญจน์ ”
๑๙๘. พระอธิการสมนึก วัดปัจจันตาราม/เมืองสมุทรสาคร ” พระครูสถิตสมณวงศ์ ”
๑๙๙. พระครูสมุห์ สมนึก วัดสามัคคีศรัทธาราม/เมืองสมุทรสาคร ” พระครูสาครพิสุทธิธรรม ”
๒๐๐. พระสมุห์ ทวีป วัดป่าไผ่/โพธาราม/ราชบุรี ” พระครูเวฬุวนาภิรมย์ ”
๒๐๑. พระครูสมุห์ มงคล วัดหนองจอก/บ้านคา/ราชบุรี ” พระครูวิเวกเขตมงคล ”
๒๐๒. พระครูธรรมธร สมบูรณ์ วัดโสดาประดิษฐาราม/เมืองราชบุรี ” พระครูเกษมขันติคุณ ”
๒๐๓. พระอธิการธีระวัฒน์ วัดหนองไผ่/จอมบึง/ราชบุรี ” พระครูพิสิฐธีรธรรม ”
๒๐๔. พระครูสังฆรักษ์ คำรณ วัดเขาขลุง/บ้านโป่ง/ราชบุรี ” พระครูวิธานอรัญวัตร ”
๒๐๕. พระครูสมุห์ วิรัช วัดดีบอน/โพธาราม/ราชบุรี ” พระครูวิภัชธรรมวิสิฐ ”
๒๐๖. พระครูปลัด ชูชาติ วัดใหม่ราษฎร์เจริญธรรม/เมืองราชบุรี ” พระครูวิบูลพัฒนวิธาน ”
๒๐๗. พระอธิการสมพร วัดหนองปลาหมอ/บ้านโป่ง/ราชบุรี ” พระครูประภัทรสรธรรม ”
๒๐๘. พระครูปลัด เผ่าศักดิ์ ธ. วัดเทพประทานพร/จอมบึง/ราชบุรี ” พระครูกิตติภัทรญาณ ”
๒๐๙. พระปลัด สมพิศ วัดในปากทะเล/บ้านแหลม/เพชรบุรี ” พระครูวัชรขันติธรรม ”
๒๑๐. พระครูใบฎีกา สุนทร วัดแม่ประจันต์/ท่ายาง/เพชรบุรี ” พระครูเกษมวัชรวงศ์ ”
๒๑๑. พระครูปลัด เจิม วัดเจริญศรีมณีผล/เมืองเพชรบุรี ” พระครูวัชรกิตติโสภณ ”
๒๑๒. พระอธิการเมธา วัดสองพี่น้อง/แก่งกระจาน/เพชรบุรี ” พระครูสถิตวัชรวงศ์ ”
๒๑๓. พระอธิการผ่อน วัดบ่อบุญ/บ้านลาด/เพชรบุรี ” พระครูภัทรปุญญาคม ”
๒๑๔. พระปลัด ปัญญา วัดท้องคุ้ง/อัมพวา/สมุทรสงคราม ” พระครูสมุทรปัญญาโสภณ ”
๒๑๕. พระครูสังฆรักษ์ กิติศักดิ์ วัดหุบตาโคตร/สามร้อยยอด/ประจวบคีรีขันธ์ ” พระครูโสภณธำรงกิตติ์ ”
๒๑๖. พระปลัด คมศักดิ์ วัดยางชุม/กุยบุรี/ประจวบคีรีขันธ์ ” พระครูโสภณคีรีวงศ์ ”
๒๑๗. พระครูวินัยธร ไสว วัดพุทธางกูร/กำบังงั่น/สิงคโปร์ ” พระครูประโชติพุทธิคุณ ”
๒๑๘. พระอธิการสนิท วัดพุทธชยันตี/กัวลาลัมเปอร์/มาเลเซีย ” พระครูพุทธชโยดม ”
๒๑๙. พระปลัด อนันตคุณ วัดพรชัยยาราม/เกลั้ง/สิงคโปร์ ” พระครูอดุลชัยกิจ ”
๒๒๐. พระครูวินัยธร ถาวร วัดใหม่/พระสมุทรเจดีย์/สมุทรปราการ ” พระครูสุพัฒนกิจวิธาน รจร.
๒๒๑. พระพาเดช วัดบรรพตาวาส/ท่ายาง/เพชรบุรี ” พระครูโฆสิตธรรมคุณ ”
๒๒๒. พระมหาบุญกอง ป.ธ. ๖ วัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุง/บางคอแหลม/กรุงเทพฯ ” พระครูศรีศาสนธำรง ผจร.
๒๒๓. พระมหาสุเทพ ป.ธ. ๓ วัดดิสหงษาราม/ราชเทวี/กรุงเทพฯ ” พระครูอาทรปริยัติวงศ์ ”
๒๒๔. พระมหาสิทธิพงศ์ ป.ธ. ๓ พธ.บ. วัดศาลาแดง/บางแค/กรุงเทพฯ ” พระครูปริยัติสิทธิวงศ์ ”
๒๒๕. พระจอย วัดใหม่อมตรส/พระนคร/กรุงเทพฯ ” พระครูวิบูลอนุกิจ ”
๒๒๖. พระครูสังฆรักษ์ สะอาด พธ.บ. วัดแก้วฟ้าจุฬามณี/ดุสิต/กรุงเทพฯ ” พระครูสุทธิกิจวิธาน ”
๒๒๗. พระครูธรรมรุจิ (อนันต์) วัดหนองจอก/หนองจอก/กรุงเทพฯ ” พระครูบวรกิจคุณาธาร ”
๒๒๘. พระครูวินัยธร ธนัญชัย วัดสะพาน/พระโขนง/กรุงเทพฯ ” พระครูปัญญาประชารักษ์ ”
๒๒๙. พระครูปลัด บัวเรียน ศน.บ. ธ. วัดทองเนียม/หนองแขม/กรุงเทพฯ ” พระครูโฆสิตธรรมสุนทร ”
๒๓๐. พระครูสมุห์ ธีราภิสุทธิ์ พธ.บ. กศ.ม. วัดโกมุทพุทธรังสี/ทวีวัฒนา/กรุงเทพฯ ” พระครูวิธานธรรมศาสน์ ”
- ๗ -
๒๓๑. พระครูใบฎีกา สมนึก ธ. วัดเวฬุวัน/เมืองลพบุรี เป็น พระครูวาทีธรรมประสิทธิ์ ผจร.
๒๓๒. พระสมุห์ มานะ วัดสิงหาราม/ชัยบาดาล/ลพบุรี ” พระครูอาทรสิงหกิจ ”
๒๓๓. พระครูปลัด เจษฏ์ ธ. วัดอรัญญิกาวาส/เมืองชลบุรี ” พระครูสถิตธรรมมงคล ”
๒๓๔. พระปลัด เอกนุพงษ์ พธ.บ. วัดมะเกลือ/พุทธมณฑล/นครปฐม ” พระครูปฐมถิรธรรม ”
๒๓๕. พระปลัด ชาย วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม/อู่ทอง/สุพรรณบุรี ” พระครูอาทรปิยกิจ ”
๒๓๖. พระครูปลัด ทนากร วัดกาญจนบุรีเก่า/เมืองกาญจนบุรี ” พระครูกาญจนกิจโสภณ ”
๒๓๗. พระสำราญ ธ. วัดป่าหนองโกเจริญธรรม/ปากท่อ/ราชบุรี ” พระครูเกษมธรรมสถิต ”
๒๓๘. พระปลัด วีรศักดิ์ วัดปากง่าม/บางคนที/สมุทรสงคราม ” พระครูอาทรวีรวัตร ”
๒๓๙. พระใบฎีกา เทียน วัดเขาน้อย/ปราณบุรี/ประจวบคีรีขันธ์ ” พระครูอนุกูลคีรีรักษ์ ”
- ๘ -
รายนามพระสงฆ์ที่ได้รับการเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ
๒๔๐. พระครูวิสุทธิ์กิจจานุการ (มานพ) วัดเวฬุราชิณ/ธนบุรี/กรุงเทพฯ เป็น จล.ชอ.
๒๔๑. พระครูสุทธิกิจจาทร (ประเวศ) วัดอ่างทอง/เมืองอ่างทอง ” ”
๒๔๒. พระครูสุธีปริยัตยาทร (วรพงศ์ ป.ธ. ๖) วัดสมุห์ประดิษฐาราม/เสาไห้/สระบุรี ” ”
๒๔๓. พระครูโสภิตปัญญากร (เชาวลิตร พธ.บ.) วัดป่าประดู่/เมืองระยอง ” ”
๒๔๔. พระครูสิริวัฒนวิสุทธิ์ (สมชาย ป.ธ. ๖) วัดสองพี่น้อง/สองพี่น้อง/สุพรรณบุรี ” ”
๒๔๕. พระครูสิริธรรมานุสิฐ (มณี) วัดศรีสโมสร/หนองเสือ/ปทุมธานี ” ทป.จอ.ชพ.
๒๔๖. พระครูพัฒนกิจสุนทร (ปั่น) วัดบัวลอย/หนองแค/สระบุรี ” ”
๒๔๗. พระครูวิจิตรชยานุรักษ์ (พร้า) วัดโคกดอกไม้/สรรคบุรี/ชัยนาท ” ”
๒๔๘. พระครูวรกิจจาภิรม (ประทุม) วัดท้องคุ้ง/บ้านหมี่/ลพบุรี ” จอ.ชพ.
๒๔๙. พระครูวิจิตรธรรมสาร (จำนง) วัดสุทธาวาส/บางละมุง/ชลบุรี ” ”
๒๕๐. พระครูปริยัติวราภรณ์ (เฉลี่ย) วัดธัญญวารี/ดอนเจดีย์/สุพรรณบุรี ” ”
๒๕๑. พระครูสุภัทรญาณนิวิฐ (บุญยัง) วัดปากท่อ/ปากท่อ/ราชบุรี ” ”
๒๕๒. พระครูโสภิตวัชรกิจ (สงวน) วัดบางลำพู/บ้านแหลม/เพชรบุรี ” ”
๒๕๓. พระครูฌานวัชราภรณ์ (ห่วย) วัดห้วยทรายใต้/ชะอำ/เพชรบุรี ” ”
๒๕๔. พระครูสุทธิวราภรณ์ (สรวง) ธ. วัดถ้ำพรหมสวัสดิ์/พัฒนานิคม/ลพบุรี ” ทจอ.ชพ.
๒๕๕. พระครูพิศาลจารุวรรณ (อาคม) วัดทุ่งกระบ่ำ/เลาขวัญ/กาญจนบุรี ” ”
๒๕๖. พระครูกิตติคุณาภรณ์ (สมศักดิ์) วัดท่องแท่งนิสยาราม/เมืองลพบุรี ” ทป.จอ.ชอ.
๒๕๗. พระครูภาวนาวรคุณ (ศาสตราวุธ ป.ธ. ๕) วัดเขาพระ/แก่งคอย/สระบุรี ” จอ.ชอ.
๒๕๘. พระครูสิริสารวิสิฐ (ประสาร ป.ธ.๕) วัดบ้านลาด/หนองแค/สระบุรี ” ”
๒๕๙. พระครูคุณสัมบัน (จตุพล) วัดทุ่งท่าช้าง/สระโบสถ์/ลพบุรี ” ”
๒๖๐. พระครูสุวรรณวิโรจน์ (ชาญ) วัดทอง/อินทร์บุรี/สิงห์บุรี ” ”
๒๖๑. พระครูอุทัยสุตกิจ (สุทัน ป.ธ. ๔ ศน.บ.) วัดลานสัก/ลานสัก/อุทัยธานี ” ”
๒๖๒. พระครูอุทัยธรรมโอภาส (ศิลปะ ป.ธ. ๓ พธ.บ.) ธ. วัดเข้าฆ้องชัย/ลานสัก/อุทัยธานี ” ”
๒๖๓. พระครูพิศาลธรรมวาที (เกรียงศักดิ์) วัดบางปิดบน/แหลมงอบ/ตราด ”
๒๖๔. พระครูสีลาธิการี (ถวิล) วัดหนองพะอง/กระทุ่มแบน/สมุทรสาคร ” ”
๒๖๕. พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี) วัดวาปีสุทธาวาส/จอมบึง/ราชบุรี ” ”
๒๖๖. พระครูวิมลปุญญาทร (เฉลียว) ธ. วัดเนกขัมมวิสุทธิ์/ชัยบาดาล/ลพบุรี ” ทจอ.ชอ.
๒๖๗. พระครูศรีรัตนาภิรัต (ปิยนันท์ ป.ธ. ๖ พธ.บ.) วัดบ่อทับใต้/หนองฉาง/อุทัยธานี ” ”
๒๖๘. พระครูมงคลภาวนานุสิฐ (ขัย) วัดปากน้ำ/ภาษีเจริญ/กรุงเทพฯ ” ผจล.ชพ.วิ.
๒๖๙. พระครูประกาศสมาธิคุณ (ศรีสมุทร) วัดสุวรรณประสิทธิ์/บึงกุ่ม/กรุงเทพฯ ” ทผจล.ชพ.วิ.
๒๗๐. พระครูวัชรินทขีลารักษ์ (ประเสริฐ) วัดเขื่อนเพชร/ท่ายาง/เพชรบุรี ” ”
๒๗๑. พระครูศรีสังฆกิจจาทร (สมชาย ป.ธ. ๖) วัดสามพระยา/พระนคร/กรุงเทพฯ ” ผจล.ชพ.
๒๗๒. พระครูศรีวิสุทธานุวัตร (สมนึก ป.ธ. ๖) วัดไตรมิตรวิทยาราม/สัมพันธวงศ์/กรุงเทพฯ ” ”
๒๗๓. พระครูสิริกาญจนาทร (ทองสุข ป.ธ. ๕ พธ.บ.) วัดราชสิงขร/บางคอแหลม/กรุงเทพฯ ” ”
๒๗๔. พระครูโฆสิตพุทธิศาสตร์ (ธีรพันธ์ ป.ธ. ๔ พธ.บ.) วัดระฆังโฆสิตาราม/บางกอกน้อย/กรุงเทพฯ ” ”
- ๙ -
๒๗๕. พระครูสุตวุฒิคุณ (ปรีชา ป.ธ. ๔ พธ.ม.) วัดอินทาราม/ธนบุรี/กรุงเทพฯ เป็น ผจล.ชพ.
๒๗๖. พระครูโสภณวีราภิวัฒน์ (พรพิรัฎฐ์ ป.ธ. ๔) วัดสุทัศนเทพวราราม/พระนคร/กรุงเทพฯ ” ”
๒๗๗. พระครูสาทรปริยัติคุณ (สนิท ป.ธ. ๔ พธ.ม.) วัดเสมียนนารี/จตุจักร/กรุงเทพฯ ” ”
๒๗๘. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ (เชี่ยว ป.ธ. ๓ พธ.บ.) วัดปทุมคงคา/สัมพันธวงศ์/กรุงเทพฯ ” ”
๒๗๙. พระครูภัทรสังวรคุณ (พรชัย ป.ธ. ๓ ศน.บ.) ธ. วัดบรมนิวาส/ปทุมวัน/กรุงเทพฯ ” ”
๒๘๐. พระครูพิศาลพัฒนคุณ (ไพศาล) วัดอัปสรสวรรค์/ภาษีเจริญ/กรุงเทพฯ ” ”
๒๘๑. พระครูโพธิพัฒนานุกูล (ชนะ) วัดโพธินิมิตรฯ/บางยี่เรือ/กรุงเทพฯ ” ”
๒๘๒. พระครูวิจิตรธรรมคุณ (ประจวบ) ธ. วัดราชบพิธฯ/พระนคร/กรุงเทพฯ ” ”
๒๘๓. พระครูปรีชาธรรมวิจิตร (จิตรกร) วัดทรงธรรม/พระประแดง/สมุทรปราการ ” ”
๒๘๔. พระครูอดุลธรรมวัฒน์ (อโณทัย) ธ. วัดนิเวศธรรมประวัติ/บางปะอิน/พระนครศรีอยุธยา ” ”
๒๘๕. พระครูธรรมวิจิตรโสภณ (ศักดิ์ดา) ธ. วัดโบสถ์/อินทร์บุรี/สิงห์บุรี ” ”
๒๘๖. พระครูโสภณธุราทร (ธีระ) วัดพระงาม/เมืองนครปฐม ” ”
๒๘๗. พระครูอุดมสาสนกิจ (ศักดา) ธ. วัดเสนหา/เมืองนครปฐม ” ”
๒๘๘. พระครูกาญจนสุตาภรณ์ (ณัฐพล ป.ธ. ๔ พธ.บ.) วัดไชยชุมพลชนะสงคราม/เมืองกาญจนบุรี ” ”
๒๘๙. พระครูกาญจนโสตถิคุณ (ณัฐสุฤกษ์ ป.ธ. ๔) วัดเทวสังฆาราม/เมืองกาญจนบุรี ” ”
๒๙๐. พระครูศรีสุตาภรณ์ (คำนึง ป.ธ. ๖ พธ.บ. M.A.) วัดเอี่ยมวรนุช/พระนคร/กรุงเทพฯ ” ทผจล.ชพ.
๒๙๑. พระครูสิริจันทนิวิฐ (บุญจันทร์ ป.ธ. ๕ พธ.บ.) วัดบางบำหรุ/บางพลัด/กรุงเทพฯ ” ”
๒๙๒. พระครูสุคนธศีล (หอม) วัดเลียบราษฎร์บำรุง/บางซื่อ/กรุงเทพฯ ” ”
๒๙๓. พระครูวิศิษฏ์พิทยาคม (วราห์) วัดโพธิทอง/จอมทอง/กรุงเทพฯ ” ”
๒๙๔. พระครูพิศิษฏ์พัฒนากร (ฉลาด) วัดกลาง/พระประแดง/สมุทรปราการ ” ”
๒๙๕. พระครูอดุลประชารักษ์ (เอกลักษณ์) วัดเจริญราษฎร์บำรุง/กำแพงแสน/นครปฐม ” ”
๒๙๖. พระครูอุดมรัตนวัฒน์ (ประจักษ์) วัดวังสำเภาล่ม/เดิมบางนางบวช/สุพรรณบุรี ” ”
๒๙๗. พระครูศรีพิศาลคุณ (บุญมี ป.ธ. ๖) ธ. วัดป่าปลักประดู่/บ้านโป่ง/ราชบุรี ” ”
๒๙๘. พระครูปภัสสรวรพินิจ (ไพโรจน์) วัดห้วยมงคล/หัวหิน/ประจวบคีรีขันธ์ ” ”
๒๙๙. พระครูมหาพุทธเจติยาภิบาล (ณัฐวัฒน์ ป.ธ. ๔) วัดพุทธราเลย์ญาณสังวราราม/รัฐนอร์ธแคโรไลนา/สหรัฐอเมริกา ” ”
๓๐๐. พระครูวิทูรธรรมนิเทศ (สำรวย) วัดภูริทัตตวนาราม/รัฐแคลิฟอร์เนีย/สหรัฐอเมริกา ” ”
๓๐๑. พระครูปัญญาประดิษฐ์ธรรม วัดธรรมทินนาราม/เมืองแสลงกูล/สาธารณรัฐสิงคโปร์ ” ”
๓๐๒. พระครูวัฒนสุตานุกูล (วีรวัฒน์ ป.ธ. ๔ พธ.ม.) วัดบุณยประดิษฐ์/บางแค/กรุงเทพฯ ” ผจล.ชอ.
๓๐๓. พระครูพันธศีลาจารย์ (สัมพันธ์ ป.ธ. ๓) ธ. วัดอาวุธวิกสิตาราม/บางพลัด/กรุงเทพฯ ” ”
๓๐๔. พระครูอมรวิชัย (อำนวย) วัดพระเชตุพนฯ/พระนคร/กรุงเทพฯ ” ”
๓๐๕. พระครูสุนทรประสิทธิธรรม (ประสิทธิ์) วัดยานนาวา/สาทร/กรุงเทพฯ ” ”
๓๐๖. พระครูอุดมปุญญากร (สมศักดิ์) วัดเทพลีลา/บางกะปิ/กรุงเทพฯ ” ”
๓๐๗. พระครูโชติธรรมวิเทศ (ธานี) ธ. วัดพระศรีมหาธาตุ/บางเขน/กรุงเทพฯ ” ”
๓๐๘. พระครูโกศลกิตตยาทร (โกสิต) วัดเบญจมบพิตรฯ/ดุสิต/กรุงเทพฯ ” ”
๓๐๙. พระครูโอภาสปริยัติกิจ (ชาญณรงค์) วัดเขียนเขต/ธัญบุรี/ปทุมธานี ” ”
๓๑๐. พระครูสุทธิกิจจานุกูล (สุรพัฒน์ ป.ธ. ๓) วัดเจษฎาราม/เมืองสมุทรสาคร ” ”
๓๑๑ พระครูภัทรกิตติสุนทร (แถม ป.ธ. ๔) วัดพระพิเรนทร์/ป้อมปราบฯ/กรุงเทพฯ ” ทผจล.ชอ.
- ๑๐ -
๓๑๒. พระครูปัญญาสุตาลังการ (สังคม ป.ธ. ๔ ศน.บ.) วัดจอมสุดาราม/ดุสิต/กรุงเทพฯ เป็น ทผจล.ชอ.
๓๑๓. พระครูจันทสุทธิวัฒน์ (สายัณห์ ป.ธ. ๔) วัดยางสุทธาราม/บางกอกน้อย/กรุงเทพฯ ” ”
๓๑๔. พระครูสิริบุญโสภิต (บุญนิธิ ป.ธ. ๓ พธ.บ.) วัดใหม่ยายนุ้ย/ธนบุรี/กรุงเทพฯ ” ”
๓๑๕. พระครูสถิตโชติวัฒน์ (ธนวัฒน์) วัดโคกจ้าหล่า/สายไหม/กรุงเทพฯ ” ”
๓๑๖. พระครูประดิษฐ์กิจจารักษ์ (สมเกียรติ) วัดราชประดิษฐาน/พระนครศรีอยุธยา ” ”
๓๑๗. พระครูสุธรรมโชติวัตร (ชาญชัย) วัดฉัตรทองดำริธรรม/ลาดบัวหลวง/พระนครศรีอยุธยา ” ”
๓๑๘. พระครูวิมลศุภกิจ (คำผาง) ธ. วัดพุทธนิคม/พระพุทธบาท/สระบุรี ” ”
๓๑๙ พระครูวิมลปริยัตยาภรณ์ (ทองสุข ป.ธ. ๓) วัดอู่ยา/เมืองสุพรรณบุรี ” ”
๓๒๐. พระครูสุวรรณธรรมวัฒน์ (เปล่ง) วัดวังพลับใต้/ศรีประจันต์/สุพรรณบุรี ” ”
๓๒๑. พระครูไพโรจน์ธรรมานุวัตร (ไพโรจน์) ธ. วัดหนองตาพต/ชะอำ/เพชรบุรี ” ”
๓๒๒. พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ (ประยูร) วัดอินทาราม/อัมพวา/สมุทรสงคราม ” ”
๓๒๓. พระครูถาวรธรรมประสิทธิ์ (ณรงค์) วัดเฉลิมราษฎร์/กุยบุรี/ประจวบคีรีขันธ์ ” ”
๓๒๔. พระครูสาสนกิจวิเทศ (บุญเนตร) วัดอลาสก้าญาณวราราม/รัฐอลาสก้า/สหรัฐอเมริกา ” ”
๓๒๕. พระครูอานันทกิจจานุกูล วัดพุทธจักรัตนาราม/เมืองเฮลมิลตั้น/สาธารณรัฐสิงคโปร์ ” ”
๓๒๖. พระครูพิเนตศาสนคุณ (สมศักดิ์) วัดป่าโคเปนเฮเกน/เมืองดราวเอื้อ/ราชอาณาจักรเดนมาร์ก ” ”
๓๒๗. พระครูปริยัติศาสนคุณ (ภูมิชา) วัดเมฆธรรมวนาราม/เมืองไทหว่อ/ฮ่องกง ” ”
๓๒๘. พระครูอุโฆษธรรมนันท์ (สนั่น) วัดกลางราชครูธาราม/วิเศษชัยชาญ/อ่างทอง ” รจอ.ชอ.
๓๒๙. พระครูสังวรกิจประยุต (สงัด) วัดพะเยาว์/เสาไห้/สระบุรี ” ”
๓๓๐. พระครูวรกาญจนโชติ (ฉลอง) วัดปรังกาสี/ทองผาภูมิ/กาญจนบุรี ” ”
๓๓๑. พระครูพิศาลวัชรกิจ (เชาวลิต) วัดนาพรม/เมืองเพชรบุรี ” ”
๓๓๒. พระครูสีลาภิรัต (สงวน) ธ. วัดธุดงคนิมิต/เมืองกาญจนบุรี ” ทป.จต.ชอ.
๓๓๓. พระครูวรพรตธาดา (ทองสุข) วัดหนองปลาดุก/บ้านโป่ง/ราชบุรี ” ”
๓๓๔. พระครูปริยัตยานุกูล (ธรรมนูญ ป.ธ. ๓ พธ.บ.) วัดเรืองยศสุทธาราม/บางคอแหลม/กรุงเทพฯ ” จว.ชอ.
๓๓๕. พระครูประทุมบุษโยภาส (จำนง) วัดลาดบัวขาว/สะพานสูง/กรุงเทพฯ ” ”
๓๓๖. พระครูโอภาสธรรมกิตติ์ (เล็ก) วัดโบสถ์แจ้ง/บ้านหมอ/สระบุรี ” จต.ชอ.
๓๓๗. พระครูโกศลนันทสาร (สุดตา) วัดป่าหวายเก่า/เมืองลพบุรี ” ”
๓๓๘. พระครูปริยัติพรหมคุณ (เกษม ป.ธ. ๓ พธ.บ.) วัดกลางพรหมนคร/เมืองสิงห์บุรี ” ”
๓๓๙. พระครูวิชัยกิจจาทร (วิทยา) วัดศรีวิชัยวัฒนาราม/เมืองชัยนาท ” ”
๓๔๐. พระครูอุเทศธรรมวิจิตร (สมจิตร) วัดทุ่งนางาม/ลานสัก/อุทัยธานี ” ”
๓๔๑. พระครูกิตติบุญญวัฒน์ (สมเกียรติ) วัดชุมแสงศรีวนาราม/พนัสนิคม/ชลบุรี ” ”
๓๔๒. พระครูพิศาลชโลปมคุณ (ภักดี) วัดราษฎร์ศรัทธา/เมืองชลบุรี ” ”
๓๔๓. พระครูวิสุทธิกิจจานุรักษ์ (ไพฑูรย์) วัดยุคลราษฎร์สามัคคี/พานทอง/ชลบุรี ” ”
๓๔๔. พระครูสันติบุรพทิศ (บุญเสริม) วัดชากหมาก/บ้านฉาง/ระยอง ” ”
๓๔๕. พระครูวรวงศ์วิวัฒน์ (วีรศักดิ์) วัดชุมแสง/วังจันทร์/ระยอง ” ”
๓๔๖. พระครูไพศาลปิยธรรม (วันญา) วัดถนนมะม่วง/แหลมสิงห์/จันทบุรี ” ”
๓๔๗. พระครูสุนทรธรรมุเทศ (พีระ) วัดมะขาม/มะขาม/จันทบุรี ” ”
- ๑๑ -
๓๔๘. พระครูสุคนธ์สีลสาร (ปรีชา) วัดท่าน้ำล่าง/บ่อไร่/ตราด เป็น จต.ชอ.
๓๔๙. พระครูสุวรรณวรประสาธน์ (สัมพันธ์) วัดพนมพริก/เขาสมิง/ตราด ” ”
๓๕๐. พระครูสถิตบุญเขต (บุญช่วย) วัดกลางบางแก้ว/นครชัยศรี/นครปฐม ” ”
๓๕๑. พระครูสังวรสีลวิมล (สมบุญ) วัดสังฆมงคล/เมืองสุพรรณบุรี ” ”
๓๕๒. พระครูสุวรรณประทุมรักษ์ (อุบล) วัดรางบัวทอง/สองพี่น้อง/สุพรรณบุรี ” ”
๓๕๓. พระครูอนุกูลสุวรรณกิจ (สมนึก) วัดราษฎร์บำรุง/บางปลาม้า/สุพรรณบุรี ” ”
๓๕๔. พระครูกาญจนสุตคุณ (บุญเชิด ป.ธ. ๔ พธ.บ.) วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง/ท่าม่วง/กาญจนบุรี ” ”
๓๕๕. พระครูสันติวรการ (สงบ) วัดสันติวนาราม/หนองปรือ/กาญจนบุรี ” ”
๓๕๖. พระครูโสภณสาครกิจ (สำอางค์) วัดพันธุวงษ์/เมืองสมุทรสาคร ” ”
๓๕๗. พระครูสุพัฒน์วรกิจ (ใหม่) วัดชมพูพล/บ้านโป่ง/ราชบุรี ” ”
๓๕๘. พระครูไพศาลสมุทรกิจ (ทวี) วัดดาวโด่งดุสิตดาราม/เมืองสมุทรสงคราม ” ”
๓๕๙. พระครูปิยวัชราภรณ์ (ประทีป) วัดอัมพวันปิยาราม/เมืองเพชรบุรี ” จต.ชท.วิ.
๓๖๐. พระครูกิตติพัฒนาภรณ์ (สมจิตร ป.ธ. ๓) วัดกลาง/เสนา/พระนครศรีอยุธยา ” จต.ชท.
๓๖๑. พระครูอุดมนวการ (สมชัย) วัดบ้านแดง/บางบาล/พระนครศรีอยุธยา ” ”
๓๖๒. พระครูอุดมประชาสรรค์ (สังข์) วัดพานิช/ป่าโมก/อ่างทอง ” ”
๓๖๓. พระครูพิมลกิจจานุวัตร (ประทัง) วัดกุณฑีธาร/บ้านบึง/ชลบุรี ” ”
๓๖๔. พระครูวิสิฐสมณการ (พร) วัดชากกอไผ่/บ้านค่าย/ระยอง ” ”
๓๖๕. พระครูจันทโชตยานุกูล (สมชาย) วัดมาบพะยอม/หนองหญ้าไซ/สุพรรณบุรี ” ”
๓๖๖. พระครูสุวัจน์ธรรมคุณ (ธวัช) วัดโพธิ์ตะควน/บางปลาม้า/สุพรรณบุรี ” ”
๓๖๗. พระครูกาญจนสวัสดิโชติ (ทรงสวัสดิ์) วัดเขาน้อยชินราช/ไทรโยค/กาญจนบุรี ” ”
๓๖๘. พระครูวิสุทธิ์กาญจนกิจ (สมบูรณ์) วัดถ้ำเนรมิต/ศรีสวัสดิ์/กาญจนบุรี ” ”
๓๖๙. พระครูสาครสิริคุณ (เจริญ) วัดศรีวนาราม/เมืองสมุทรสาคร ” ”
๓๗๐. พระครูวิรุฬห์ญาณวัชร์ (ทองดำ) วัดหัวนา/บ้านลาด/เพชรบุรี ” ”
๓๗๑. พระครูวัชรวีรวงศ์ (วีระพงษ์) วัดพุม่วง/เขาย้อย/เพชรบุรี ” ”
๓๗๒. พระครูภาวนานุศาสก์ (พยุง) วัดทุ่งกระถิน/สวรรคบุรี/ชัยนาท ” จร.ชอ.วิ.
๓๗๓. พระครูเขมากรวิสุทธิ์ (มงคล) ธ. วัดป่าโป่งกระทิง/บ้านคา/ราชบุรี ” ”
๓๗๔. พระครูสุตจันทวงศ์ (สมบูรณ์) วัดจันทวงศาราม/บางกะปิ/กรุงเทพฯ ” จร.ชอ.
๓๗๕. พระครูศุภกิจจานุยุต (กินดิน) วัดทอง/ตลิ่งชัน/กรุงเทพฯ ” ”
๓๗๖. พระครูประดิษฐ์สิทธิคุณ (เฉลียว) วัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์/หนองจอก/กรุงเทพฯ ” ”
๓๗๗. พระครูพิทักษ์พรหมรังษี (สมพล) วัดพรหมรังษี/ดอนเมือง/กรุงเทพฯ ” ”
๓๗๘. พระครูสุวิธานวิหารกิจ (แก้ว) วัดหลักสาม/หนองแขม/กรุงเทพฯ ” ”
๓๗๙. พระครูสุพลวุฒิกร (ทวนชัย) วัดโตนด/เมืองนนทบุรี ” ”
๓๘๐. พระครูโกมุทธรรมสาร (เล็ก) วัดบัวขวัญ/ลาดหลุมแก้ว/ปทุมธานี ” ”
๓๘๑. พระครูโสภณธัญกิจ (สุชิน) วัดสระบัว/ธัญบุรี/ปทุมธานี ” ”
๓๘๒. พระครูสังวรกิจวิมล (สำรวม) วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม/บางบ่อ/สมุทรปราการ ” ”
๓๘๓. พระครูวิมลญาณโสภิต (ประทวน) ธ. วัดหัวลำภูทอง/เมืองสมุทรปราการ ” ”
- ๑๒ -
๓๘๔. พระครูเกษมปิยธรรม (บรรจง) วัดไตรมิตรวราราม/พระสมุทรเจดีย์/สมุทรปราการ เป็น จร.ชอ.
๓๘๕. พระครูวิชิตกิตติคุณ (วิเชียร) วัดราษฎร์บำเพ็ญ/นครหลวง/พระนครศรีอยุธยา ” ”
๓๘๖. พระครูอดุลพัฒนากร (หยด) วัดโคกมะยม/อุทัย/พระนครศรีอยุธยา ” ”
๓๘๗. พระครูรัตนกิจจารักษ์ (แก้ว) วัดโคก/บางปะหัน/พระนครศรีอยุธยา ” ”
๓๘๘. พระครูสุวัฒน์วรกิจ (สุพจน์) วัดช้าง/เมืองอ่างทอง ” ”
๓๘๙. พระครูสุนทรชัยสิทธิ์ (ณรงค์) วัดบ้านป่า/ไชโย/อ่างทอง ” ”
๓๙๐. พระครูรัตนธรรมภูษิต (วิชัย) วัดมณีขวัญชัย/วังม่วง/สระบุรี ” ”
๓๙๑. พระครูไพบูลสรกิจ (ไพฑูรย์) วัดบ้านขาม/หนองแซง/สระบุรี ” ”
๓๙๒. พระครูถาวรธรรมรัตน์ (ธีรกุล) วัดบ้านโป่ง/แก่งคอย/สระบุรี ” ”
๓๙๓. พระครูพิบูลธรรมสมังคี (ไพฑูรย์) ธ. วัดโคกคลีสามัคคี/ลำสนธิ/ลพบุรี ” ”
๓๙๔. พระครูพิศาลโพธิคุณ (บุญประกอบ) ธ. วัดโพธิ์แก้ว/ท่าวุ้ง/ลพบุรี ” ”
๓๙๕. พระครูอุดมวิหารการ (อุดมพงษ์) วัดวิหารขาว/ท่าวุ้ง/ลพบุรี ” ”
๓๙๖. พระครูกิตติธรรมานุศิษฏ์ (สมเกียรติ) วัดศิริธรรมวนาราม/ท่าหลวง/ลพบุรี ” ”
๓๙๗. พระครูสถิตธรรมาลังการ (จำเนียน) วัดประดับ/ค่ายบางระจัน/สิงห์บุรี ” ”
๓๙๘. พระครูสิทธิชัยวรคุณ (วิศิษฐ์) วัดหนองหวาย/หนองมะโมง/ชัยนาท ” ”
๓๙๙. พระครูโสภิตธรรมศาสน์ (ชัยยงค์) ธ. วัดหนองขนาก/หนองมะโมง/ชัยนาท ” ”
๔๐๐. พระครูสาธุกิจจวิจารณ์ (ศรัทธา) ธ. วัดเขาดินเหนือ/ลานสัก/อุทัยธานี ” ”
๔๐๑. พระครูพิพิธพัฒนาการ (ชัยพิพัฒน์) วัดท่าอุดม/เขาคิชฌกูฏ/จันทบุรี ” ”
๔๐๒. พระครูโสภิตวิหารกิจ (มานพ) วัดหนองแหวน/นายายอาม/จันทบุรี ” ”
๔๐๓. พระครูสังฆกิจวิบูลย์ (อุดม) วัดท่าศาลา/ท่าใหม่/จันทบุรี ” ”
๔๐๔. พระครูสาราภิวัฒน์ (วีระวงศ์) วัดตาก้อง/เมืองนครปฐม ” ”
๔๐๕. พระครูถาวรธรรมาภิมณฑ์ (ดวง) วัดหทัยนเรศวร์/พุทธมณฑล/นครปฐม ” ”
๔๐๖. พระครูนิมมานสุนทร (สมพงษ์) ธ. วัดตะโกสูง/ดอนตูม/นครปฐม ” ”
๔๐๗. พระครูสุวรรณเขมคุณ (ลำเอียง) วัดเขาพระ/เดิมบางนางบวช/สุพรรณบุรี ” ”
๔๐๘. พระครูเวฬุกาญจนวงศ์ (กวางเฉียบ) วัดเวฬุวันคีรีวงศ์/ด่านช้าง/สุพรรณบุรี ” ”
๔๐๙. พระครูปริยัติชัยกาญจน์ (สมพงษ์ ป.ธ. ๔) วัดถ้ำเข้าปูน/เมืองกาญจนบุรี
๔๑๐. พระครูสุพัฒนกาญจนกิจ (สุพิน) วัดดอนขมิ้น/ท่ามะกา/กาญจนบุรี ” ”
๔๑๑. พระครูโสภณกาญจนวัตร (ประสาน) วัดดอนคราม/ท่าม่วง/กาญจนบุรี ” ”
๔๑๒. พระครูกาญจนปัญญาธร (บุญธรรม) วัดถ้ำอ่างหิน/ด่านมะขามเตี้ย/กาญจนบุรี ” ”
๔๑๓. พระครูสารธรรมประสิทธิ์ (เทียม) วัดบางลาน/โพธาราม/ราชบุรี ” ”
๔๑๔. พระครูพิศาลรัตนากร (ไพศาล) วัดหลมทอง/บางแพ/ราชบุรี ” ”
๔๑๕. พระครูสุวรรณวิหารการ (เดชา) วัดพิกุลทอง/เมืองราชบุรี ” ”
๔๑๖. พระครูพลธรรมาภิรัต (นิพนธ์) วัดเขาแหลม/โพธาราม/ราชบุรี ” ”
๔๑๗. พระครูเกษมธรรมวัฒน์ (ณัฐพงศ์) วัดคลองโพธิ์เจริญ/เมืองราชบุรี ” ”
๔๑๘. พระครูอดุลธรรมสังวร (สุพจน์) ธ. วัดลาดเมธังกร/เมืองราชบุรี ” ”
๔๑๙. พระครูประสิทธิภัทรญาณ (ชูเกียรติ) วัดห้วยปลาดุก/แก่งกระจาน/เพชรบุรี ” ”
- ๑๓ -
๔๒๐. พระครูอุดมธรรมวิเทศ วัดอุตตมญาณมุนี/ชอชูกัง/สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็น จร.ชอ.
๔๒๑. พระครูอาทรบุญวิสุทธิ์ (งาม) วัดสมณโกฏฐาราม/พระนครศรีอยุธยา ” จร.ชท.
๔๒๒. พระครูถาวรกิจโกวิท (ถมยา) ธ. วัดโพธิ์ระหัต/เมืองลพบุรี ” ”
๔๒๓. พระครูโสภิตปัญญาธร (เผย) ธ. วัดอ่างหิน/ปากท่อ/ราชบุรี ” ”
๔๒๔. พระครูสารธรรมนิเทศ (สุทิน) ธ. วัดชายนา/ท่ายาง/เพชรบุรี ” ”
******************************
สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
หมายเหตุ หากมีรายนามราชทินนามพระครูสัญญาบัตร (เลื่อนชั้น) (ชื่อเดิม) วัด อำเภอ และจังหวัด
มีการผิดพลาดประการใด ขอความกรุณาโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วน
ที่เบอร์ประสานงานเจ้าหน้าที่ โทร ๐ ๘ ๙๐๐๗ ๓๐๓๒, ๐ ๘ ๑๖๒๘ ๕๗๖๙, ๐ ๘ ๙๖๖๒ ๖๔๔๓__
ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง
กำหนดการเข้ารับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศคณะสงฆ์หนกลาง

จัดพิธี วัดพนัญเชิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ .
 
webadmin [125.26.221.xxx] เมื่อ 22/11/2012 14:21
2
อ้างอิง

จันทร์
สาธุค่ะ     
 
จันทร์ [161.200.142.xxx] เมื่อ 13/12/2013 13:31
3
อ้างอิง

นรินทร์ หนุ่มพอกะเทิน
แสดงมุทิตาทุกรูป ด้วยความเคารพ ฯ
 
นรินทร์ หนุ่มพอกะเทิน [125.25.0.xxx] เมื่อ 22/12/2013 07:49
4
อ้างอิง

พระครูประกาศพุทธพากย์
อยากทราบบัญชีรายนาม พระครูสัญญาบัตร ที่ได้รับตั้งและเลือน จะดูได้ที่ไหนใด
 
พระครูประกาศพุทธพากย์ [1.46.69.xxx] เมื่อ 2/12/2014 22:14
5
อ้างอิง

พระครูประพุทธพากย์
ปกติรายนามพระครูสัญญา จะประกาศให้ทราบ แต่ปีนี้ช้ามาก ยังไม่เห็นเลย
 
พระครูประพุทธพากย์ [1.46.69.xxx] เมื่อ 2/12/2014 22:21
6
อ้างอิง

พระครูประพุทธพากย์
ปกติรายนามพระครูสัญญา จะประกาศให้ทราบ แต่ปีนี้ช้ามาก ยังไม่เห็นเลย
 
พระครูประพุทธพากย์ [1.46.69.xxx] เมื่อ 2/12/2014 22:23
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน
 
บทความธรรมะ
ศีล ๕
อานิสงส์การบรรพชาอุปสมบท
อานิสงส์บวชชีพราหมณ์
สิ่งที่สูงกว่าเงิน
สติปัฎฐาน๔
ปุจฉา ถูกซุบซิบนินทาจะทำอย่างไร
ปรัชญาสร้างความสุขโดยพระธรรมโกศาจารย์
อบายมุข ๖
สติมาปัญญาเกิด
ใครลิขิตชีวิตเรา
กฐิน
ปัจฉิมโอวาท
อานิสงส์การอนุโมทนาบุญ
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
บทความน่าสนใจ
ปริวาสกรรมโดยสังเขป
ธงจรเข้และธงนางมัจฉา
บุญการถวายผ้าเป็นพุทธบูชา
การเวียนเทียน
ธรรมะสาระ
ประวัติวันแม่แห่งชาติ
การถวายสลากภัตต์
พิธีการกวนข้าวทิพย์
พิธีการรักษาศีลอุโบสถ
อภัพบุคคล
นามแห่งพระพุทธ
พุทธชยันตี
ประวัติตำบลตลาดน้อย
ปริวาสกรรมทั่วไทย
พระประวัติกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
วันสำคัญ
วันสารทไทย
วันตรุษไทย
วันพระ วันธรรมสวนะ
วันอัฐมีบูชา
วันสงกรานต์
วันมาฆบูชา
วันวิสาขบูชา
วันลอยกระทง
เทโวโรหะณะ
วันออกพรรษา
วันเข้าพรรษา
วันอาสาฬหูบูชา
บทสวดมนต์ต่างๆ
พระคาถาต่างๆ
วีดีโอบทสวดและคาถา
แบนเนอร์ของเรา
โค๊ตแบนเนอร์เว็บของเรา
รวมเว็บไซต์ธรรมะ
เว็บไซต์ธรรมะออนไลน์
ปฎิทิน
September 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
สถิติ
เปิดเมื่อ6/06/2011
อัพเดท22/11/2014
ผู้เข้าชม561770
แสดงหน้า693368
ฝากเมลล์รับข่าวสาร